โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่