โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิตยา ชำนาญนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุมาลี รักษามั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนาตยา เต็มราม
ครูผู้ช่วย