โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
บุคลกรโรงเรียน

นายสตพัฒน์ สุมาลี

นางหร้อฉี้ดะ กะสิรักษ์
ธุรการโรงเรียน

นางสาวมณฑาทิพย์ ชุมศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ