โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุมาลี รักษามั่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประมูล ชูเลื่อน
ครู คศ.3

นายธีรเดช ธัญรส
ครู คศ.2