โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรเดช ธัญรส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธันวรัตม์ แก้วตาทิพย์
ครู

นายประมูล ชูเลื่อน
ครู