โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลักษณารีย์ ธรรมกิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววนิตา อิสลาม
ครูผู้ช่วย

นางสาววารุณี บุญโล่ง
ครู คศ.3

นางเกศินี สุมาลี
ครู คศ.3