โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายภิรมย์ อิสโร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนารีรัตน์ โบบทอง
ครู คศ.3

นายประมูล ชูเลื่อน
ครู คศ.3

นางธันวรัตม์ แก้วตาทิพย์
ครู