โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
ปฐมวัย

นางสาวจันทร์จิรา พิทักษ์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวคณิศร์ณิชา ตันสุริยวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวชญมน ทองสุข
ครู