โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ประสพมิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ทองคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี บุญทอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายกระจ่าง เทพณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา เล็กขำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนวน บุญย่อง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ สถิตย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ บุญทอย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494
ชื่อ-นามสกุล : นายพวง ธุระหาญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2493
ชื่อ-นามสกุล : นายกราย ไชยกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์ สถิตย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481-2490