โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
คณะผู้บริหาร

นายสนั่น ประสพมิตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววารุณี บุญโล่ง
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นายพรอนันต์ สีแก้ว
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนิตยา ชำนาญนา
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางเกศินี สุมาลี
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล