โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562-2563
 


ชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
อ.1 20 8 28 1 17 11 28 1  
อ.2 7 14 21 1 16 8 24 1  
อ.3 11 17 28 1 7 13 20 1  
รวม 38 39 77 3 40 32 72 3  
ป.1 19 15 34 2 12 19 31 2  
ป.2 11 14 25 1 19 14 33 1  
ป.3 11 13 24 1 13 13 26 1  
ป.4 20 16 36 2 13 18 31 2  
ป.5 18 16 34 2 20 14 34 2  
ป.6 12 23 35 2 24 18 42 2  
รวม 91 97 188 9 108 94 197 9  
ม.1 16 7 23 1 15 18 33 1  
ม.2 14 11 25 1 13 10 23 1  
ม.3 16 10 26 1 14 8 23 1  
รวม 46 28 74 3 42 36 79 3  
รวมทั้งสิ้น 175 164 339 15 190 162 348 15