โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าสนุก พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑
มีกำหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน ชั่วโมง/ปี
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓
— รายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
     ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
     สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
     ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
     การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐
— รายวิชาเพิ่มเติม  สาระการเรียนรู้  
    อิสลามศึกษา/พุทธศาสนา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
    การป้องกันการทุจริต ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ - - - - - -
    หลักสูตรท้องถิ่น - - - ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • แนะแนว
  • ลูกเสือ/ยุวกาชาด
  • ชุมนุมส่งเสริมการเรียนรู้           
    ๘ กลุ่มสาระ
  • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
    ประโยชน์*
  • กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(๒๐๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
๘๐
(๒๐๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
๘๐
(๒๐๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
๘๐
(๒๐๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
๘๐
(๒๐๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
๘๐
(๒๐๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
๘๐
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
-
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
-
(๑๒๐)
๔๐
๔๐
๓๐
 
๑๐
 
-
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี
                     
 
 
*กิจกรรมชุมนุมนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่
ชุมนุมรักษ์ภาษาไทย  ชุมนุมอ่านคล่องร้องเล่น ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมภาษาพาเพลิน
 
๒.   โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน  รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละชั้นปี
โครงสร้างหลักสูตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน (ชั่วโมง/สัปดาห์) (ชั่วโมง/สัปดาห์)
๘๔๐ ๒๑
ท๑๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑ ๒๐๐
ค๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑ ๒๐๐
ว๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ๑ ๑๒๐
ส๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และ 
              วัฒนธรรม  ๑
๔๐
ส๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร์  ๑ ๔๐
พ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑ ๔๐
ศ๑๑๑๐๑  ศิลปะ  ๑  ๔๐
ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑  ๔๐
อ๑๑๑๐๑  ภาษาต่างประเทศ  ๑  ๑๒๐
รายวิชาเพิ่มเติม ( ๑๖๐ )
ส๑๑๒๐๑  อิสลามศึกษา/พุทธศาสนา ๑ ๔๐
ส๑๑๒๐๒  การป้องกันการทุจริต ๑ ๔๐
อ๑๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑  ๘๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๒๐o )
กิจกรรมแนะแนว ๔๐
ลูกเสือ / เนตรนารี ๔๐
ชุมนุม ๓๐
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* ๑๐
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๘๐
รวม ,๒๐๐ ๓๐
 
*กิจกรรมชุมนุมนักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่
ชุมนุมรักษ์ภาษาไทย  ชุมนุมอ่านคล่องร้องเล่น ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมภาษาพาเพลิน