โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
 

พันธกิจ
 
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัยศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษา และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
3. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้แนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

เป้าประสงค์
 
1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. นักเรียนและครูผู้สอนดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง