โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

ปรัชญาของโรงเรียน
 

"การศึกษา  เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน  พัฒนาสังคม  และประเทศชาติ"
 
 

วิสัยทัศน์
 
          พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้  ความสามารถ และทักษะตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร  บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง