โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
คำขวัญของโรงเรียนบ้านท่าสนุก
คำขวัญของโรงเรียนบ้านท่าสนุก

   คำขวัญของโรงเรียนบ้านท่าสนุก
 

"เรียนดี  อาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม  นำพัฒนา"
 
เรียนดี          หมายถึง      นักเรียนมีคุณภาพได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ / ทักษะ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียน
อาชีพเด่น      หมายถึง      ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้เน้นในเรื่องอาชีพในชุมชน เป็นหลัก เพื่อสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้
เน้นคุณธรรม  หมายถึง      เป็นผู้มีความประพฤติดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต
นำพัฒนา      หมายถึง      เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชน เป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้นำชุมชน ในการพัฒนาชุมชนในทุกด้าน และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและชุมชน