โรงเรียนบ้านท่าสนุก
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหร้า  ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านท่าสนุก
 
                        ที่ตั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2481 โดยขุนบุญ-ลิปตานนท์ศึกษากร ร่วมกับคณะครู ราษฎรหมู่ที่ 1 และ 3 ร่วมกันจัดตั้งด้วยการขอบริจาคเงิน วัสดุ แรงงานจากราษฎร ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการหน่วยงานต่างๆ สร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน ทรงแบบปั้นหยา เปิดสอนชั้น ป. 1 - ป.4

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
           พ.ศ. 2481        เปิดสอน ป.1 - ป.4
           พ.ศ. 2516        เปิดสอน ป.1 - ป.7
           พ.ศ. 2525        เปิดสอนหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ชั้น ป.1 - ป.6
           พ.ศ. 2529        เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในชั้นเด็กเล็ก
           พ.ศ. 2534        เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
           พ.ศ. 2541        ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ขวบ